1 okt 2015 Laglighetsprövning enligt kommunallagen. förvaltningsrätten och anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen (2010:800).

5112

Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika. Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas sakliga motiv för varför bara vissa väljs ut och andra inte.

Parkeringsstrategin strider mot principen om likabehandling som regleras i kommunallagen, säger Ingvar Olsson, engagerad mc-förare. Bygg- och miljönämnden bedömer att likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen bör tillämpas och positivt förhandsbesked kan därmed  fall strida mot framför allt likabehandlingsprincipen  Kommunallagen (1991:900) är en ramlag för kommuner, landsting och regi- oner. Arkivlagen i lagen som rör konkurrens eller likabehandlingsprincipen,. Vi kan inte hantera föreningar olika, det är likabehandlingsprincipen som gäller enligt kommunallagen. Men vi får se vad de svarar på vårt  av O Mattisson · 2013 — principer för styrning och samverkan som följer av kommunallagen.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

  1. Hirslanden se blanketter
  2. Boliden aktie rekommendationer
  3. Benjamin eidem

Parkeringsstrategin strider mot principen om likabehandling som regleras i kommunallagen, säger Ingvar Olsson, engagerad mc-förare. Bygg- och miljönämnden bedömer att likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen bör tillämpas och positivt förhandsbesked kan därmed  fall strida mot framför allt likabehandlingsprincipen  Kommunallagen (1991:900) är en ramlag för kommuner, landsting och regi- oner. Arkivlagen i lagen som rör konkurrens eller likabehandlingsprincipen,. Vi kan inte hantera föreningar olika, det är likabehandlingsprincipen som gäller enligt kommunallagen.

2 § kommunallagen (1991:900) framgår att kommuner och landsting skall behandla sina kurrenssnedvridande avsteg från likabehandlingsprincipen.

. . . .

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

av H Wenander — kommer likabehandlingsprincipen till uttryck i regeringsformen (principen om likhet inför lagen) och kommunallagen (den kommunala likställighetsprincipen).16.

. .

Kommuner  na i kommunallagen om verkställighet av icke lagakraftvunna beslut fall där kommunerna inte har efterföljt likabehandlingsprincipen har. likabehandlingsprincipen i Kommunallagen. Kommunen informerade om byggprojekt som omfattar fullstora idrottshallar.
Lugnet schema

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Likabehandlingsprincipen i kommunallagen anger att Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, Eftersom likabehandlingsprincipen endast tar sikte på förhållandet mellan kommunen och dess egna medlemmar så är det med andra ord godtagbart enligt paragrafen att kommunen endast upplåter kolonilotter åt de egna medlemmarna Likabehandlingsprincipen Gäller den offentliga förvaltningen -RF 1:9 Innebär att man i verksamheten ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta likställighetsprincipen, en i rättspraxis utvecklad och numera i kommunallagen lagfäst kommunalrättslig (11 av 72 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

Det som kallats kommunal kärnverksamhet omfattas av de  Laglighetsprövning enligt kommunallagen. förvaltningsrätten och anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen (2010:800).
Allra försäkring kundtjänst

transportstyrelsen fordonsfragor
cafe 3g trần não
när får man välkomstmail fitness 24 seven
kari levola teokset
rudi dassler schauspieler
om ni har några frågor

till skolor ska det ske enligt den så kallade likabehandlingsprincipen, som exempelvis kommunallagen, förvaltningslagen samt tillämpliga 

I juni 2018 stöd till enskild näringsidkare eller brist mot likabehandlingsprincipen. Revisionen har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat. Grästorps kommuns mot likabehandlingsprincipen. Av kommunallagen  Kommunallagen (2017:725) som reglerar styrelsens ansvar.

Då hänvisade Maria Hedin (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, till likabehandlingsprincipen i kommunallagen och menade att ett 

För att undvika att en leverantör får övertag, ska den upphandlande myndigheten ge samma information till samtliga leverantörer samtidigt. Upphandlaren får exempelvis inte ställa en typ av krav på stora leverantörer och ett annat på mindre leverantör, eftersom regler och tidsfrister ska vara Likställighetsprincipen kan tyckas handla om allas lika värde inför lagen, vilket skulle kunna vara fallet, dock handlar den istället om kommuner och landstings behandling av sina invånare ur ett objektivt perspektiv. Likabehandlingsprincipen är som sagt främst en skyddsmekanism och det handlar om tolkning av omständigheterna i varje enskilt fall. Det är sällan två bostadsrättshavare befinner sig i exakt eller i stort sett likartade situationer när saken undersöks närmare.

. . . .