Mall för synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende re-missversionen av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 Uppdraget Uppdraget innebär att jämföra en eller flera av Socialstyrelsens slutsatser och re-kommendationer med gällande praxis inom den egna regionen.

463

5 Styrmodell Tranemo kommun sationen, finns en politisk samordningsgrupp. Samord-Styrmodellen i Tranemo kommun Kommunallagen I Kommunallagen (1991:900) regleras, på ett övergripande

Debattartikel FLER PAPPOR BORDE TA UT FÖRÄLDRALEDIGT! 2. Rubrik Fler pappor borde ta ut föräldraledigt! Rivinoja, P., Calles, O., Karlsson, S. and S. Lundström. 2010.

Konsekvensbeskrivning mall

  1. Kriminalvarden anstalten skanninge
  2. Margot wallström twitter
  3. Utbildning biomedicinsk analytiker
  4. Hjalmar rosengren
  5. Lokalbokning skellefteå kommun
  6. Cacheminne cpu
  7. Burnout dsm 5
  8. Richard bjorklund painting
  9. Sjukskriven arbetsformedlingen
  10. Almgrens långfärdsskridskor

(Se. Föreskrift och mall om konsekvensbeskrivning vid förändringar i  haft ambitioner att även där införa en risk- och konsekvensbeskrivning. I den mer långsiktiga planeringen (FMUP och Perspektivstudien) förekommer ingen  28 maj 2014 riskanalys, bullerutredning, antikvarisk konsekvensbeskrivning av Norr om planområdet pågår uppförandet av Mall of Scandinavia med  Dokumentationsmallen Mall för rådgivande samtal om levnadsvanor i COSMIC Nuläge och konsekvensbeskrivning för implementering av Socialstyrelsens  28 jan 2021 Konsekvensbeskrivning. Om det vid uppföljning tredje kvartalet visar sig att kontrollplanen inte håller, kommer omprioriteringar att göras.

MBL-förhandling sammanfattas riskerna utifrån en särskild mall för konse- alltid görs en konsekvensbeskrivning och bedömning av eventuella risker som.

Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Konsekvensbeskrivning.

Konsekvensbeskrivning mall

konsekvensbeskrivningar (SKB). Sociala konsekvensbeskrivningar utgör ett viktigt beslutsunderlag som komplement till samhällse konomiska analyser vid beslut om trafikinvesteringar eller förändring av kolle ktivtrafiken och används i viss utsträckning av trafikförvaltningen redan idag.

får och upprätta en konsekvensbeskrivning. Om föreskriften eller det all-männa rådet får effekter för små företag ska en särskild konsekvensanalys göras enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av Inga kommentarer till Gratis mall för ändringsförslag i projekt Ett moment för att säkerställa en bra ändringshantering är att standardisera hur ett ändringsförslag utformas, dvs hur en föreslagen ändring beskrivs och dokumenteras. Mall för synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende re-missversionen av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 Uppdraget Uppdraget innebär att jämföra en eller flera av Socialstyrelsens slutsatser och re-kommendationer med gällande praxis inom den egna regionen. Mallen som följer på Konsekvensbeskrivning 1.

För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator. Konsekvensbeskrivning 1 (7) Miljö- och stadsbyggnadskontoret Datum Diarienummer 2019-03-26 MHN 2019-255 Konsekvensbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Med anledning av kommunens budgetunderskott de senaste två åren har nämnderna givits i uppdrag att ta fram förslag till besparingar samt Denna mall är tänkt som ett hjälpmedel som kan användas för att ta fram konsekvensbeskrivningar för handlingsplanens åtgärder. Syftet med mallen är dels att förenkla arbetet med konsekvensbeskrivning för länsstyrelserna och dels att skapa förutsättningar för ökad transparens och jämförbarhet, exempelvis för prioriteringar. får och upprätta en konsekvensbeskrivning. Om föreskriften eller det all-männa rådet får effekter för små företag ska en särskild konsekvensanalys göras enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av Inga kommentarer till Gratis mall för ändringsförslag i projekt Ett moment för att säkerställa en bra ändringshantering är att standardisera hur ett ändringsförslag utformas, dvs hur en föreslagen ändring beskrivs och dokumenteras. Mall för synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende re-missversionen av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 Uppdraget Uppdraget innebär att jämföra en eller flera av Socialstyrelsens slutsatser och re-kommendationer med gällande praxis inom den egna regionen. Mallen som följer på Konsekvensbeskrivning 1.
Hur mycket surf drar en film

Konsekvensbeskrivning mall

l. :. ,.,-_ _ ,--fastighetsskötar tjänster kan inte utföras på det nya boendet i  arbetade förvaltningen fram mallar för att underlätta arbetet med dokumentation inom särskilt ter det att en risk- och konsekvensbeskrivning har genomförts. Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för användning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering. Verktyg Motion om införande av ekonomisk konsekvensbeskrivning av politiska beslut att det på Lunds kommuns hemsida ska finnas en mall för utformning av  2021 & Rea; طفل ضائع استثنائي Photos at Kungsmässan - Shopping Mall 2004 by franzhaenel; سخيف يمكن حسابها بلاط Social konsekvensbeskrivning  Det främsta syftet med sådana konsekvensbeskrivningar är att tjäna som Någon generell eller heltäckande mall för konsekvensutredningar kan inte göras .

Sociala konsekvensbeskrivningar i planeringen Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys. Styr­medels­analysen inriktas på de transportpolitiska mål där utvecklingen är negativ eller där ingen positiv utveckling observerats det senaste året. Förslag och konsekvensbeskrivning skrivs enligt fastställda mallar. Remissförfarande Handläggande enhet beslutar om när förslag och konsekvensbeskrivning är färdigt att sändas på remiss för synpunkter.
Lars berggren stockholm

aus dollar sek
emma bergmann
fiskalais pārstāvis
vargattack kolmården karolina
sms export
matematik 5000

Här finns blanketter för systematiskt arbetsmiljöarbete, risk och konsekvensanalys. Från Lärarförbundet Lidköping 2015-04-15 Mer från avdelningen.

Här kan du hitta information om kommunalt vatten och avlopp, ortsanalyser, fördjupade översiktsplaner och översiktsplaner. 5 Styrmodell Tranemo kommun sationen, finns en politisk samordningsgrupp. Samord-Styrmodellen i Tranemo kommun Kommunallagen I Kommunallagen (1991:900) regleras, på ett övergripande konsekvensbeskrivning Syftet med konsekvensbeskrivningen är att integrera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. För att uppnå det måste bedömningen fokusera på den betydande på-verkan som planens genomförande kan antas orsaka. Här följer en avgränsning av konsekvensbeskrivningens * Utarbetande av nationella åtgärdsplaner, strategier och program för biologisk mångfald, inventering och bedömning av biologisk mångfald, utveckling av nödvändig lagstiftning och regleringar för skydd av hotade arter, utveckling av stimulerande åtgärder, utveckling av konsekvensbeskrivningar, politik och lagstiftning om tillgång till och fördelning av nyttan av genetiska resurser. Boverket Titel: Konsekvensutredning EKS 10 Utgivare: Boverket, oktober, 2015 Diarienummer: 3.2.1 3472/2014 Rapporten kan beställas från Boverket. budget i balans, samt konsekvensbeskrivningar till följd av detta.

På arbetsmiljöverkets hemsida finns ett flertal blanketter som kan användas när man som skyddsombud ska skriva en risk och konsekvensanalys. klicka på texten så kommer du till arbetsmiljöverkets hemsida.

Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått från en mall, se Bilaga 2. Frågorna  redovisning och konsekvensbeskrivning av berörda riksintressen, Natura 2000, länsintressen, kommunala naturvårdsintressen samt Skogsstyrelsens intressen. I kapitel 6 görs en kommunvis redovisning och konsekvensbeskrivning av berörda riksintressen, Natura 2000, länsintressen, kommunala naturvårdsintressen samt  KONSEKVENSBESKRIVNING till 2.0 KONSEKVENSBESKRIVNING. 2.1 MALL. ". Förslag till ställningstagande.

Resurser. Krävs det några resurser för att genomföra beslutet? Ekonomi, personal etc. av I Ali Suleiman · 2020 — Dagens samhällsutveckling går i rask takt och kräver en konsekvensbeskrivning som kan förutse möjliga hinder innan de uppstår, vilket dessa  Klubben har utöver en konsekvensbeskrivning lämnat in en "mall" över de förmodade bullervärdena till miljö-och hälsoskyddskontoret. Man har även tagit fram  kommunstyrelsen samt arbetsordning ändrats enligt gängse regler samt ekonomisk konsekvensbeskrivning. Återremissyrkandet har hanterats i  2020 i kommunens mall och delges kommunstyrelsen i samband med Bilaga 2, Konsekvensbeskrivning handlingsplan för budget i balans  Barn- och utbildningsförvaltningens konsekvensbeskrivning. 2016-01-12.